Románia 2007. január 1-től az Európai Unió teljes jogú tagjává vált, így állampolgárai vízummentesen utazhatnak be és tartózkodhatnak 90 napig Magyarország területén. A 90 napot meghaladó tartózkodás esetén regisztrációs igazolást kell kérni, melyet az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság - OIF területi szervei állítanak ki.

Magyarországnak az Európai Unión kívül is sok országgal van érvényes vízummentességi megállapodása. Az ilyen országok polgárai hat hónapon belül 90 napot tartózkodhatnak Magyarországon, beutazó vízum nélkül. Tájékoztató lista a magyar konzuli szolgálat vonatkozó oldalán található meg.


TÁJÉKOZTATÓ A SCHENGENI VÍZUM MEGSZERZÉSÉHEZ

Magyarország 2007. december 21-től a schengeni térség teljes jogú tagja. Magyarországra is érvényesek a schengeni tagállamok által kibocsátott vízumok és tartózkodási engedélyek, és a magyar külképviseletek által kibocsátott egységes schengeni vízumok és a magyar hatóságok által kiállított tartózkodási engedélyek is érvényesek a teljes schengeni térségben.

A schengeni vízum- és beutazási szabályok csak a 90 napot meg nem haladó tartózkodásra vonatkoznak. A hosszú távú, 90 napot meghaladó tartózkodás szabályait az egyes tagállamok saját nemzeti jogszabályai határozzák meg.


A SCHENGENI RÖVID TARTAMÚ VÍZUM MEGSZERZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A rövid tartamú vízum a schengeni térségbe és/vagy Magyarország területére egyszeri, kétszeri vagy többszöri beutazásra és 6 hónap alatt legfeljebb 90 napi folyamatos, vagy szakaszos tartózkodásra jogosíthat.

Mi szükséges a vízumhoz:

 1. Útlevél, érvényessége legalább 3 hónappal meghaladja az igényelt vízum érvényességét.
 2. Román tartózkodási engedély.
 3. Vízumkérdőív, hiánytalanul, olvashatóan kitöltve.
 4. Fénykép: 1 db legfeljebb 3 hónapos igazolványkép, melyről azonosítható a kérelmező.
 5. Vízumdíj: 80 EUR
 6. Utazás módjának igazolása: Repülő, vonat, autóbusz vagy hajójegy (vagy visszaigazolt foglalás), utazásra bérelt személygépkocsi bérleti szerződése, saját tulajdonban lévő személygépkocsi forgalmi engedélye.
 7. Szállás igazolása: előre kifizetett kereskedelmi szállásfoglalás vagy a szolgáltató egység által visszaigazolt szállásfoglalás, bérleti szerződés, hivatalos meghívólevél.
 8. A tartózkodási költségek fedezésnek igazolása: bankszámla kivonat, hitelkártya és annak fedezete, utazási csekkek, hivatalos meghívólevél, egyéb anyagi eszközök.
 9. Egészségbiztosítás a schengeni tartózkodás időtartamára, legalább 30 000 EUR értékben.
 10. Utazás céljának igazolása:
  • Turista utazás esetén az utazási iroda igazolása vagy egyéni utazás esetén az előre kifizetett szállásfoglalás.
  • Átutazás esetén célországi vízum vagy más, a célországba beutazásra jogosító irat (amennyiben szükséges)
  • Tanulmányi vagy más tudományos, továbbképzési célú beutazás esetén a fogadó intézmény befogadói igazolása, és a várható magyarországi szálláscím igazolása.
  • Látogatás esetén közjegyzői okiratba foglalt meghívás és a magyarországi meghívó fél személyi azonosító okmányának másolata.
  • Családi kapcsolatok ápolása esetén a látogató célú beutazásra vonatkozó dokumentumok, vagy a kérelmező igazolása a családi kapcsolatok fennállásáról. A nyilatkozatnak ki kell térnie a családi kapcsolat fokára, s tartalmaznia kell a családtag nevét, címét, telefonszámát.
  • Üzleti célú beutazáskor, magyarországi üzleti partner megléte esetén meghívólevele, a kereskedelmi-üzleti kapcsolatok fennállásának igazolása, vagy a helyi kereskedelmi, gazdasági kamara igazolása az üzleti tevékenységről és a várható magyarországi szállás igazolása.
  • Gyógykezelési célú beutazás esetén a fogadó egészségügyi intézmény igazolása, amely tartalmazza, hogy a gyógykezelés várható fedezete rendelkezésre áll, illetve a gyógykezelés fedezetének egyéb igazolása és a várható magyarországi szállás igazolása.
  • Fuvarozók esetében a fuvarozó cég igazolása, illetve kérelme.
  • A Magyarország területén eltemetett hozzátartozó sírhelyének látogatása céljából a sírhely létét és a rokonsági fokot igazoló dokumentum.
  • Kulturális célú beutazás esetén kulturális szolgáltatóval kötött megbízási szerződés, alkotó munkára vonatkozó meghívás, vagy a rendezvény szervezőjének meghívása.
  • Sport célú beutazás esetén a magyarországi sportversenyen részvételt igazoló akkreditáció, vagy magyarországi sportegyesülettel kötött szerződés, vagy a küldő egyesület /olimpiai bizottság/ sportért felelős főhatóság igazolása.
  • Konferencián való részvétel esetén a konferencia szervezőjének meghívója, vagy visszaigazolása a részvételről és/vagy a küldő szervezet igazolása; a konferencia részvételi díjának befizetését igazoló dokumentum.

Más schengeni tagállamba továbbutazás esetén a fentieket valamennyi országban a beutazáshoz igazolni kell. Az említett iratokat eredetiben kell bemutatni és fénymásolatban csatolni.

A FELSOROLTAKON KÍVÜL A KONZUL TOVÁBBI IGAZOLÁSOK BEMUTATÁSÁT IS KÉRHETI!

90 NAPOT MEGHALADÓ TARTÓZKODÁS ESETÉN

90 napot meghaladó tartózkodás esetén tartózkodási engedély kérése céljából „D” vízumot kell igényelni a külképviseleten, melyet az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) bírál el. Ha az OIF a tartózkodási engedély iránti kérelem megadásáról dönt, akkor e döntés alapján a külképviselet egy egyszeri, tartózkodási engedély átvétele céljából történő beutazásra és legfeljebb 30 napos tartózkodásra jogosító vízumot ad ki.

TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLY MEGSZERZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

 1. Útlevél, melynek érvényessége 3 hónappal meghaladja az igényelt vízum érvényességét (fénymásolatban nem elegendő)
 2. Vízumkérdőív: hiánytalanul, olvashatóan kitöltve és aláírva
 3. Fénykép: 1 db 3 hónapnál nem régebbi színes igazolványkép, melyről azonosítható a kérelmező.
 4. Román tartózkodási engedély.
 5. Szállásigazolás: munkáltatói igazolás a szállás biztosításáról, lakásbérleti szerződés vagy kereskedelmi szállásfoglalás; bérelt vagy saját tulajdonú lakás esetén tulajdoni lap másolat
 6. Vízumdíj: 110 EUR

TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLYEK LEÍRÁSA ÉS JELLEGZETES FELTÉTELEIK

A tartózkodási engedély a schengeni tagállamok területére, és/vagy Magyarországra való beutazást és legalább 1 évi érvényesség alatt 90 napot meghaladó tartózkodást és utazást tesz lehetővé.

 1. Keresőtevékenység folytatása
  • érvényes munkavállalási engedély (munkáltató szerzi be, az illetékes területi munkaügyi hatóságtól);
  • érvényes munkavállalási engedély alapján kötött munkaszerződés;
  • hatályos cégbírósági bejegyzés/vállalkozói igazolvány hiteles másolata/a fogadó jogi személy igazolása, felkérése, meghívása;
  • javadalmazás mértékéről munkáltatói igazolás;
  • a cég előző évi egyszerűsített mérlege – csak ha már működő cégről van szó;
  • a cég TB járulék tartozásáról NAV igazolás – csak ha már működő cégről van szó;
  • szakképzettséget, alkalmasságot igazoló okmány;
  • nyilatkozat, igazolás a várható éves jövedelemről;
  • igazolás arról, hogy nincs a cégnek köztartozása;
  • amennyiben vannak a vállalkozásnak magyar munkavállalói, úgy azok munkaszerződése;
  • újonnan alakuló vállalkozás esetén rövid üzleti terv.
 1. Tanulmányok folyatása
 2. felvételi/hallgatói jogviszonyt igazoló okirat;
 3. a magyarországi megélhetését igazoló iratok (bankszámla kivonat vagy a szülők nyilatkozata, hogy a magyarországi tartózkodás összes költségét vállalják, vagy igazolás ösztöndíjról);
 4. az oktatási intézmény igazolása a tandíj befizetéséről/tandíjmentességről.
 5. a fogadó egészségügyi intézmény igazolása;
 6. igazolás a gyógykezelésről, annak jellegéről, várható időtartamáról;
 7. a gyógykezelés/beavatkozás költségeinek biztosítását igazoló nyilatkozat;
 8. a magyarországi lakhatás igazolása, ha nem kórházban tartózkodik;
 9. megélhetéshez rendelkezésre álló anyagi eszközök;
 10. kísérő megélhetését biztosító anyagi eszközök – kísérő esetén kötelező;
 11. kísérő szálláshelyét igazoló okirat – kísérő esetén kötelező.
 12. hivatalos meghívólevél vagy közjegyzői okiratba foglalt meghívás;
 13. igazolás a meghívó átlagos jövedelméről;
 14. lakóingatlan tulajdoni lap másolat és;
 15. a meghívó útlevelének vagy személyi igazolványának másolata.
 16. akkreditált kutatóintézettel kötött fogadási megállapodás;
 17. amennyiben a meghívó nem fedezi a költségeket, a megélhetés fedezéséhez szükséges anyagi feltételek meglétének igazolása.
 18. házassági/születési anyakönyvi kivonat és hiteles fordítása;
 19. megélhetéshez rendelkezésre álló anyagi eszközök;
 20. családtag jövedelméről NAV/munkáltatói igazolás;
 21. a magyarországi rokon személyi okmányáról készült másolat.
 22. a törvényben meghatározott fogadó szervezettel kötött szerződés önkéntes tevékenység folytatásáról (pl. helyi önkormányzat, egyház, könyvtár, stb.)
 23. Gyógykezelés
 24. Látogatás
 25. Kutatási tevékenység folytatása
 26. Családegyesítés
 27. Önkéntes tevékenység folytatása

A FELSOROLTAKON KÍVÜL A KONZUL TOVÁBBI IGAZOLÁSOK BEMUTATÁSÁT IS KÉRHETI!

FIGYELEM!

2011. május 20-tól a tartózkodási engedély iránti kérelmekhez a kérelmezőktől ujjnyomatvételre is sor kerül. Az ujjnyomatvételi kötelezettség alól a 6 év alatti gyerekek mentesülnek.

BEFIZETÉS:

 • A vízumdíj, a vízumkérelem bemutatása után - a konzulátuson kapott csekk szerint - fizetendő az OTP Bank Bukarest, Dorobanţi úti fiókjánál.
 • A vízum kiadásáért a konzulátus a vízumdíjakon kívül más költséget nem számol fel!
 • A vízumkérelem elutasítása esetén a vízumdíj nem fizethető vissza!

KI NYÚJTHAT BE BUKARESTBEN VÍZUMKÉRELMET:

A bukaresti külképviselet az alábbi személyek vízumkérelmeinek elbírálásában illetékes:

 • a Romániában legálisan, életvitelszerűen tartózkodó személyek
 • azon személyek, akiknek országában nincs magyar konzulátus és nevében más képviselet nem jár el

A VÍZUMKÉRELMEKET SZEMÉLYESEN KELL BENYÚJTANI!

FIGYELEM!

 • A konzul bármely vízumkérelmező ügyfelet behívhatja személyes beszélgetésre.
 • Meghatalmazás csak a kész vízum átvételére vonatkozhat.
 • A vízumeljárás határideje alapesetben 15 nap, melyet a konzulátus indokolt esetben 30, illetve 60 napra meghosszabbíthat. A kérelmeket, a tervezett utazást legalább 15 nappal megelőzően kell benyújtani.
 • Hibás vagy hamis adatok közlése a vízumkérelem elutasítását vonja maga után!
 • A vízum kiadása önmagában nem biztosít beutazást a Schengen térségbe, ezt a határrendészeti szervek saját hatáskörükben felülbírálhatják.


EU ÁLLAMPOLGÁROK HARMADIK ORSZÁGBELI CSALÁDTAGJAIRA VONATKOZÓ KÜLÖN FELTÉTELEK

Az Európai Unió tagállamai által családi együttélés céljából kibocsátott EU tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országok állampolgárai vízum nélkül utazhatnak be Magyarországra, és ott legfeljebb 90 napon át tartózkodhatnak, amennyiben az EU állampolgár családtaggal utaznak. Az utazás előtt javasoljuk, pontos információkért lépjenek kapcsolatba azzal a határátkelőhellyel, ahol be kívánnak utazni Magyarország területére (http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo/hataratlepessel-kapcsolatos-informaciok ).

Az EU állampolgár családtag nélkül utazó, az Európai Unió tagállamai által családi együttélés céljából kibocsátott EU tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országok állampolgárai csak előzetesen beszerzett vízummal utazhatnak Magyarországra. A vízum díjmentes, de a fent felsorolt dokumentumok mellett be kell mutatniuk a házassági anyakönyvi kivonatot és annak másolatát is, valamint az EU állampolgár családtag útlevelének vagy személyi igazolványának másolatát.

JOGORVOSLAT

Vízum iránti kérelem elutasítása, a vízum megsemmisítése, valamint a vízum visszavonása tárgyában hozott döntés esetén a kérelmező jogorvoslattal élhet. A fellebbezést a vízum iránti kérelmet elutasító határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül lehet benyújtani a vízumkérelmet elbíráló külképviseletnél. A jogorvoslati kérelemről a Külgazdasági és Külügyminisztérium 15 napon belül dönt. A vízum megsemmisítése vagy visszavonása elleni fellebbezést három napon belül lehet előterjeszteni. A fellebbezést a külpolitikáért felelős miniszter öt napon belül bírálja el. A jogorvoslati eljárás díja 160 EUR, ami a másodfokon meghozott pozitív döntés esetén sem jár vissza.

A fellebbezés tárgyában hozott elutasító döntéssel szemben bírósági felülvizsgálatnak van helye.

Elutasítás esetén a vízumeljárási díj ismételt megfizetése mellett bármikor új kérelem adható be.